Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop – al dan niet via de website www. HOUT28.nl – en van huur en verhuur van HOUT28, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: “HOUT28”.

2 De koper c.q. huurder zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3 Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5 Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website van HOUT28.

6 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.

8 Indien HOUT28 deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. HOUT28 hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 

1 De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door HOUT28 gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien HOUT28uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2 Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan HOUT28 een order plaatst, is HOUT28 eerst aan deze order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3 HOUT28 is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra HOUT28 – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4 Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden HOUT28 eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

 

1 Alle aanbiedingen c.q. offertes van HOUT28 zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft HOUT28 het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2 De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, een en ander tenzij anders aangegeven.

3 Een samengestelde prijsopgave verplicht HOUT28 niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4 Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is HOUT28 gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6 Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van HOUT28 zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7 De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van HOUT28 en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan HOUT28 te worden geretourneerd.

8 a.   Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor HOUT28 (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door HOUT28 ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is HOUT28 gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

9 b.   Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging schriftelijk aan HOUT28 heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag HOUT28 er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HOUT28 het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van HOUT28.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 

1 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

2 a.   hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. adequate advisering benodigde gegevens tijdig op de door HOUT28 gewenste wijze aan HOUT28 ter beschikking stelt;

3 b.   eventuele door de wederpartij aan HOUT28 verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.

4 De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart HOUT28 voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

5 Alle vragen, verzoeken, klachten etc. van de wederpartij dienen schriftelijk bij HOUT28 ingediend te worden.

6 HOUT28 zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

7 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is HOUT28 gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst c.q. de advisering op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

8 Alle door HOUT28 geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van HOUT28 of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.

9 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en HOUT28 nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van HOUT28 om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 

1 Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd. Indien HOUT28 haar leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2 HOUT28 is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door HOUT28 kan worden gefactureerd.

3 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

4 Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door HOUT28 te bepalen wijze, voor rekening van de wederpartij, maar voor risico van HOUT28. Verzending via pakketdiensten is voor risico van de wederpartij.

5 Indien is overeengekomen dat transport van de bestelde zaken door HOUT28 zelf verzorgd zal worden, geschiedt dit voor haar risico. De transportkosten zijn in dat geval in de overeengekomen prijs inbegrepen.

6 Bezorging door HOUT28 is mogelijk in heel Europees Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen. De te bezorgen zaken worden zo dicht mogelijk bij het bezorgadres, op de verharde weg, naast de auto gelost. De wederpartij dient te assisteren bij het lossen van grote en/of zware goederen, of dient zorg te dragen voor het lossen. Assistentie bij verder transport is voor risico van de wederpartij.

7 Op verzoek van de wederpartij kan een referentie- of opdrachtnummer worden opgenomen in een order. HOUT28 zal, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, aan dit verzoek tegemoet komen. Deze referentie- of opdrachtnummers zullen dan worden afgedrukt op de pakbonnen en de facturen. Het ontbreken van de vermelding van de genoemde nummers ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen tot betaling van het gefactureerde bedrag.

8 Op verzoek van de wederpartij kan levering worden beperkt tot bepaalde personen binnen de organisatie van de wederpartij of op een andere locatie dan het vestigingsadres van de wederpartij plaatsvinden. HOUT28 zal, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, aan dit verzoek voldoen. Het niet voldoen aan dit verzoek en/of het ontbreken van een telefonische of schriftelijke toestemming om incidenteel af te wijken van dat verzoek ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen tot betaling van het gefactureerde bedrag.

9 Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is HOUT28 gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij HOUT28 uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij HOUT28 binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.

10 Indien de wederpartij na verloop van de in lid 8 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. HOUT28 heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor HOUT28 een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

11 Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.

12 HOUT28 kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

 

Artikel 7: Levering van zaken via de website

 

1 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden specifiek voor bestelling van zaken via de website. Op dergelijke bestellingen zijn de overige artikelen van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen in dit artikel. In dit laatste geval gelden de bepalingen van dit artikel.

2 Indien er sprake is van levering aan een consument gelden de regels van de koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

3 Op de website wordt – met het oog op bestellingen van consumenten – bij de vermelding van de prijs voor een specifieke zaak eveneens melding gemaakt van de hiervoor geldende BTW, de eventuele verzendkosten en overige bijkomende kosten die van toepassing zijn. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4 Bij bestellingen van consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen 30 dagen na de bestelling onmogelijk is, stelt HOUT28 de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling het door hem reeds aan HOUT28 ten behoeve van de overeenkomst betaalde terug te vorderen. Ingeval de consument van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, zal HOUT28 het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terugbetalen.

5 De consument heeft recht op een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft de overeenkomst met HOUT28 binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelde zaken te ontbinden. De consument is niet gehouden voor deze ontbinding een reden op te geven. Voornoemde zichttermijn en terugzendrecht worden door HOUT28 uitdrukkelijk uitgesloten voor zover er sprake is van bestelling van unieke of op verzoek van de wederpartij vervaardigde c.q. ingekochte zaken via de website.

6 Ontbinding van de overeenkomst ingevolge het bepaalde in lid 5 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de consument aan HOUT28.

7 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen de zichttermijn dienen de bestelde zaken door de consument ongebruikt, ongeopend, in de originele (onaangebroken) verpakking en voor rekening en risico van de consument aan HOUT28 retour gezonden te worden.

8 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen de zichttermijn worden de door de consument reeds gedane betalingen door HOUT28 zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaken aan de consument gerestitueerd. HOUT28 is niet gehouden de door de consument in verband met de retourzending gemaakte kosten te vergoeden.

9 HOUT28 heeft het recht de door de consument retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover HOUT28 constateert dat de zaken zich niet bevinden in de originele verpakking dan wel deze verpakking of de zaken zelf beschadigd of geopend zijn.

10 HOUT28 stelt de consument na ontvangst van de retour gezonden zaken binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

 

Artikel 8: Huur en verhuur

 

1 Dit artikel is van toepassing op iedere tussen HOUT28 en de wederpartij gesloten overeenkomst inzake de verhuur van roerende zaken c.q. iedere overeenkomst die ziet op het door HOUT28 aan de wederpartij gedurende een bepaalde periode ter beschikking stellen van roerende zaken.

2 HOUT28 is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan HOUT28 dient te voldoen.

3 Indien overeengekomen is dat de wederpartij zelf zorg dient te dragen voor het ophalen van het gehuurde, dient hij het gehuurde bij ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dient de wederpartij vóór het meenemen aan HOUT28 te melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven.

4 De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering aan HOUT28 te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

5 Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door HOUT28 of – na diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming – op aanwijzing van HOUT28.

6 Na afloop van de huurperiode dient de wederpartij het gehuurde in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond en in de emballage waarin het is aangeleverd bij HOUT28 af te leveren c.q. aan HOUT28 ter beschikking te stellen.

7 HOUT28 zal het gehuurde na ontvangst direct inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie, komen voor rekening van de wederpartij. Voor zover mogelijk zal dit gebeuren door verrekening met de betaalde borgsom.

8 Indien partijen zijn overeengekomen dat HOUT28 het gehuurde bij de wederpartij aflevert, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de wederpartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, eveneens onder de huurperiode begrepen.

9 Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door HOUT28 te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van HOUT28 op volledige schadevergoeding waaronder een vergoeding voor de kosten van de inhuur van vervangende zaken.

10 Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan HOUT28, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van HOUT28 te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van de inhuur van vervangende zaken en de gederfde winst.

11 Het gehuurde is en blijft eigendom van HOUT28. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van HOUT28. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

12 Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan HOUT28 te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van HOUT28.

13 HOUT28 is gerechtigd alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

 

Artikel 9: Klachten en retourzendingen

 

1 De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, afmetingen, kleuren en uitvoeringen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan HOUT28 te melden.

2 Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan HOUT28 te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3 Op partijgoederen geldt geen garantietermijn. HOUT28 zal ervoor zorgdragen dat dit uitdrukkelijk vermeld wordt.

4 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan HOUT28 is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

5 Bestelde zaken worden in de bij HOUT28 voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van HOUT28. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

6 Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7 Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument.

8 De wederpartij dient HOUT28 in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan HOUT28 te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

9 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door HOUT28 te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

10 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

11 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

12 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

13 Ruilen en retourneren binnen 14 dagen in ongebruikte, originele en onbeschadigde staat met factuur

 

Artikel 10: Garanties

 

1 HOUT28 zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2 HOUT28 staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3 Indien voor de door HOUT28 geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. HOUT28 zal de wederpartij hierover informeren.

4 HOUT28 garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5 Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal HOUT28 kosteloos zorg dragen/ bemiddelen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor terugbetaling van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van HOUT28. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

1 Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door HOUT28 gegeven garanties aanvaardt HOUT28 geen enkele aansprakelijkheid.

2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is HOUT28 slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van HOUT28 voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3 De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4 Indien HOUT28 aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van HOUT28 te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van HOUT28 niet uitkeert of de schade niet onder een door HOUT28 gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van HOUT28 beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5 De wederpartij dient HOUT28 uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6 In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7 De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch HOUT28 op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

8 a.   door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens HOUT28 verstrekte schriftelijke instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

9 b.   door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

10 c.   door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan HOUT28 verstrekte gegevens;

11 d.   door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

12 e.   doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HOUT28.

13 De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart HOUT28 uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

14 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HOUT28 of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal HOUT28 de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

15 Indien partijen overeenkomen dat HOUT28 in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden zal benaderen voor het uitvoeren van (montage)werkzaamheden of hierover adviezen geeft, is dit voor rekening en risico van de wederpartij. HOUT28 is geen partij bij de eventueel tussen de wederpartij en de derde tot stand gekomen overeenkomst. HOUT28 zal zich inspannen kwalitatief goede derden te benaderen of te adviseren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 12: Betaling

 

1 Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen contant op het moment van levering te geschieden.

2 HOUT28 is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

3 Indien betaling na facturering is overeengekomen, dient betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na verzending ervan bezwaar heeft gemaakt.

4 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan HOUT28 een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5 Indien na aanmaning door HOUT28 betaling alsnog uitblijft, is HOUT28 gerechtigd de vordering uit handen te geven. De kosten voor betaling en invordering, zoals de buitengerechtelijke kosten, waaronder die voor een faillissementsaanvraag, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 en zijn exclusief BTW. Een en ander tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hier (in de toekomst) tegen verzetten. In dat geval geldt hetgeen bepaalt is in de leden 6 tot en met 8 van dit artikel.

6 De in lid 5 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

7 a.   15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

8 b.   10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

9 c.   5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

10 d.   1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

11 Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is HOUT28 gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 6 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

12 Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is HOUT28 gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

13 Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is HOUT28 gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft HOUT28 eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

14 Door de wederpartij gedane betalingen zullen door HOUT28 ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15 a.   De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van HOUT28 te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op HOUT28. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

16 b.   Het bepaalde onder sub a. van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 

1 HOUT28 behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen tegen HOUT28 heeft voldaan.

2 De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3 Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4 Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

5 Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

6 De wederpartij is verplicht HOUT28 direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van HOUT28 rust.

7 De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens HOUT28 heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van HOUT28 te bewaren.

8 De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal HOUT28 op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9 Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of HOUT28 een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan HOUT28 en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van HOUT28 op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is HOUT28 gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

2 a.   in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

3 b.   (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

4 c.   door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

5 d.   onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

6 e.   anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

7 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

8 De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Overmacht

 

1 Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of HOUT28 is HOUT28 gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2 Onder overmacht aan de zijde van HOUT28 wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van HOUT28, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van HOUT28.

3 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van HOUT28 en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen en uitval van de geautomatiseerde systemen (ICT voorzieningen) en internetstoringen of stroomstoringen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is.

4 Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens HOUT28 tot aan dat moment na te komen.

 

Artikel 16: Annulering, opschorting

 

1 Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan HOUT28 een door HOUT28 nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door HOUT28 gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. HOUT28 is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2 De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal HOUT28 vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3 HOUT28 is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4 Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is HOUT28 gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. HOUT28 is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

5 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is HOUT28 gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van HOUT28 te vergoeden.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

1 Op de tussen HOUT28 en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar HOUT28 is gevestigd, zij het dat HOUT28 altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3 De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig schriftelijk kenbaar maakt aan HOUT28. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat HOUT28 schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

4 Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is HOUT28 gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Artikel 18: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.